Your browser does not support JavaScript!
教育研究所Institute of Education National Sun Yat-sen University
繁體
分類清單
理監事名冊

 第四屆理監事名單

理事長    吳苡菱
理事 何曉琪 趙英先 徐振德 余典錡 王薪惠 陳香廷
監事 翁慶才 王佳琪 沙寶珠  

 第三屆理監事名單

理事會

 

(1)理事(15人)

翁慶才

吳苡菱

趙英先

王佳琪

 

 

謝佳蓁

林貴芬

翁瑞美

 

 

 (2)候補理事(1人)

林金穗

     

監事會

 

(1)監事(5人)

周玉霜

涂順安

葉麗貞

 

 

(2)候補監事(3人)

呂淑屏

薛容秀

賴榮飛

 

 

         

 屆理監事名單

理事會

 

(1)理事(15人)

林貴芬

涂順安

翁慶才

謝佳蓁

 

 

翁瑞美

劉昆夏

呂淑屏

葉麗貞

 

 (2)候補理事(1人)

賴榮飛

林翠玟

   

監事會

 

(1)監事(5人)

周玉霜

王郁昭

鄭進斛

 

 

(2)候補監事(3人)

張俊民

周志亭

賴榮飛

 

 

第一屆理監事名單

理事會

 

(1)理事(15人)

涂順安

黃淑卿

林秀美

翁慶才

 

 

周玉霜

謝佳蓁

吳怡瑄

劉昆夏

 

 

王郁昭

翁瑞美

蔡美祝

方靜慧

 

 

賴榮飛

許淑珠

林文川

 

 

(2)候補理事(3人)

董福強

楊文慶

歐哲華

 

監事會

 

(1)監事(5人)

蔡宗憲

鍾珮綸

杜宏良

楊文正

 

 

陳冠州

     

 

(2)候補監事(1人)

呂淑屏